O Marjanu

Prostorni podaci:

Dužina marjanskog poluotoka – 3,5 km                                                                                                    Širina Marjanskog poluotoka – 1,5 km                                                                                                  Najviši vrh Telegrin, Drugi vrh – 178 m                                                                                                    Prvi vrh, kod ex ZOO vrta – 122 m                                                                                                          Treći vrh, osmatračnica – 148 m

Dimenzije 1

2a

Površina zaštićene prirodne vrijednosti Park šuma Marjan (prema podacima iz Rješenja od 16.12.1964. godine) – oko 350 ha

3a

Površina zaštićene prirodne vrijednosti Park šuma Marjan nakon smanjenja obuhvata 1988. godine (prema podacima iz Rješenja od 21. prosinca 1988. godine – oko 307 ha

Program gospodarenja 2008

Površina zaštićene prirodne vrijednosti Park šuma Marjan (prema podacima iz Programa gospodarenja šume posebne namjene Gospodarska jedinica Park šuma Marjan) – 300,29 ha – Napomena: Programom gospodarenja nisu obuhvaćene sve šume i šumska zemljišta u Park šumi Marjan

Park šuma Marjan kao zaštićena prirodna vrijednost – dokumenti:

Rješenje od 16.12.1964. godine – park – šuma

Rješenje od 29.12.1988. godine – park – šuma

Rješenje od 29.12.1988. godine – park – šuma – Službeni glasnik 35/88

Kartografski prikazi važećih granica Park šume Marjan

Katastarska karta Park šume Marjan

Zemljišnoknjižna karta Park šume Marjan

Prostornoplanske karte Park šume Marjan

ppu-uvjeti-za-koristenje-2005

Prostorni plan uređenja Grada Splita – obuhvat Park šume Marjan

gup-uvjeti-koristenja-2006

Generalni urbanistički plan Splita – obuhvat Park šume Marjan

Park šuma Marjan kao kulturno dobro – dokumenti:

Rješenja o zaštiti kulturno-povijesnih cjelina u Park šumi Marjan s kartografskim prikazima

Rješenje od 06.10.2014. – Kulturno-povijesna cjelina Meje

16

Kulturno – povijesna cjelina Meje (označeno crvenom bojom)

Rješenje od 22.10.2014. – Kulturni krajolik

granice-konzervatori-2

Kulturni krajolik poluotoka Marjan

Šumskogospodarski planovi

Uređajna osnova za Park šumu Marjan (važnost od 01.01.1971. do 31.12.1980.)

Osnova gospodarenja za područje posebne namjene za Park šumu Marjan (važnost od 01.01.1990. do 31.12.1999.)

Program gospodarenja za šumu posebne namjene Gospodarska jedinica Park šuma Marjan (važnost od 01.01.2009. do 31.12.2018.)

Studije i elaborati:

Procjena stanja šuma u Park šumi Marjan u Splitu

Procjene usluga ekosustava Park šume Marjan u Splitu

Studija održivog razvoja Park šume Marjan

Studija “Zaštita, održavanje i gospodarenje Park šumom Marjan”

Prilog 1- Geološka karta

Prilog 2 – Vegetacijska karta

Prilog 3 – Sastojinska karta

Prilog 4 – Karta dobnih razreda

Prilog 5 – Karta općekorisnih funkcija šume

Prilog 6 – Karta potencijalne ugroženosti od požara

Prilog 7 – Karta plana zaštite od požara

Prilog 8 – Karta obnove šume

Prometna studija šireg područja Park šume Marjan

Istraživanje tipova tala područja Park šume Marjan – pedološka studija

Konzervatorski elaborat obnove secesijskih zgrada u sklopu ZOO vrta na Marjanu