Arhiva kategorije: Podaci i dokumenti o Park šumi Marjan

Podaci i dokumenti o Park šumi Marjan

Prostorni podaci:

Dužina marjanskog poluotoka – 3,5 km                                                                                                    Širina Marjanskog poluotoka – 1,5 km                                                                                                  Najviši vrh Telegrin, Drugi vrh – 178 m                                                                                                    Prvi vrh, kod ex ZOO vrta – 122 m                                                                                                          Treći vrh, osmatračnica – 148 m

Dimenzije 1

2a

Površina zaštićene prirodne vrijednosti Park šuma Marjan (prema podacima iz Rješenja od 16.12.1964. godine) – oko 350 ha

3a

Površina zaštićene prirodne vrijednosti Park šuma Marjan nakon smanjenja obuhvata 1988. godine (prema podacima iz Rješenja od 29. prosinca 1988. godine – oko 307 ha

Karte Park šume Marjan

Geodetska podloga Park šume Marjan DOF5

Plan zemljišnoknjižnih čestica

Plan katastarskih čestica

Park šuma Marjan kao zaštićena prirodna vrijednost – dokumenti:

Rješenje od 16.12.1964. godine – park – šuma

Rješenje od 29.12.1988. godine – park – šuma

Rješenje od 29.12.1988. godine – park – šuma – Službeni glasnik 35/88

Kartografski prikazi važećih granica Park šume Marjan

Katastarska karta Park šume Marjan – stara

Zemljišnoknjižna karta Park šume Marjan – stara

Kronologija zaštite Park šume Marjan u odnosu na Zakon o zaštiti prirode

Park šuma Marjan proglašena je temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 19/60) zaštićenim dijelom prirode 16.12.1964. godine.

Svaki novi Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 54/76, 30/94, 70/05, 80/13) potvrdio je kontinuitet zaštite utvrđen prethodnim Zakonom o zaštiti prirode.

Zakon o zaštiti prirode 1976. godine

 

Zakon o zaštiti prirode 1994., 2005. i 2013. godine

Prostornoplanske karte Park šume Marjan

ppu-uvjeti-za-koristenje-2005

Prostorni plan uređenja Grada Splita – obuhvat Park šume Marjan

gup-uvjeti-koristenja-2006

Generalni urbanistički plan Splita – obuhvat Park šume Marjan

Park šuma Marjan kao kulturno dobro – dokumenti:

Rješenja o zaštiti kulturno-povijesnih cjelina u Park šumi Marjan s kartografskim prikazima: Kulturni krajolik poluotoka Marjan, Kulturno-povijesna cjelina Meje i Kulturno povijesna cjelina grada Splita

Rješenje od 06.10.2014. – Kulturno-povijesna cjelina Meje

16

Kulturno – povijesna cjelina Meje (označeno crvenom bojom)

Rješenje od 22.10.2014. – Kulturni krajolik

granice-konzervatori-2

Kulturni krajolik poluotoka Marjan

Šumskogospodarski planovi

Uređajna osnova za Park šumu Marjan (važnost od 01.01.1971. do 31.12.1980.)

Osnova gospodarenja za područje posebne namjene za Park šumu Marjan (važnost od 01.01.1990. do 31.12.1999.)

Program gospodarenja za šumu posebne namjene Gospodarska jedinica Park šuma Marjan (važnost od 01.01.2009. do 31.12.2018.)

Površina zaštićene prirodne vrijednosti Park šuma Marjan (prema podacima iz Programa gospodarenja šume posebne namjene Gospodarska jedinica Park šuma Marjan) – 300,29 ha – Napomena: Programom gospodarenja nisu obuhvaćene sve šume i šumska zemljišta u Park šumi Marjan

Program gospodarenja za Gospodarsku jedinicu “Marjan – šume Grada Splita” (važnost od 01.01.2021. do 31.12.2030.)

Marjanski toponimi:

Toponimi

Studije i elaborati:

Procjena stanja šuma u Park šumi Marjan u Splitu

Procjene usluga ekosustava Park šume Marjan u Splitu

Studija održivog razvoja Park šume Marjan

 

Studija “Zaštita, održavanje i gospodarenje Park šumom Marjan”  

Prilog 1- Geološka karta   

Prilog 2 – Vegetacijska karta    

Prilog 3 – Sastojinska karta       

Prilog 4 – Karta dobnih razreda 

Prilog 5 – Karta općekorisnih funkcija šume   

Prilog 6 – Karta potencijalne ugroženosti od požara

Prilog 7 – Karta plana zaštite od požara  

Prilog 8 – Karta obnove šume

 

Prometna studija šireg područja Park šume Marjan

Istraživanje tipova tala područja Park šume Marjan – pedološka studija

Konzervatorski elaborat obnove secesijskih zgrada u sklopu ZOO vrta na Marjanu

Strategija brendiranja Park šume Marjan – 2020

Studija valorizacije prirodne baštine PŠ Marjan s prijedlogom edukativnih i informativnih sadržaja – 2021

Prometni elaborat regulacije prometa na šetalištu I.Meštrovića i prilaza plažama Kaštelet i Kašjuni

Publikacije

Stanko Piplović – Osnivanje Društva Marjan

Ante Sapunar – Juraj Kolombatović i marjanske perspektive

Ante Sapunar – Sustipan opet

Perislav Petrić – Tragom marjanske topografije 

Arsen Duplančić – Crkva sv. Ivana Evanđelista na splitskome Marjanu

Duško Kečkemet – Crkvica i eremitaža sv. Jere na Marjanu

Duško Kečkemet – Sustipanske grobnice 

Zusja Efron – Duško Kečkemet – Židovsko groblje u Splitu