Pošumljavanje unutar obuhvata zaštićenog područja PŠ Marjan

Prostorni plan uređenja Grada Splita – Namjena prostora

Unutar područja označeno PŠ i Z (zelena boja) na grafičkom prilogu Korištenje i namjena površina Generalnog urbanističkog plana Grada Splita (Članak 47.) utvrđeno je:

“Planira se zaštita, održavanje i unapređenje šumskih površina te daljnje pošumljavanje područja na temelju gospodarske osnove i Plana područja posebnih obilježja.”

Člankom 56. (urbana pravila) za područje označeno PŠ utvrđeno je:

“- proširenje površine pod šumom usklađeno s postojećom šumom, na način da se zadovolje rekreativne, estetske, znanstvene, edukativne i druge funkcije Park šume Marjan”

“Poljoprivredne površine, do privođenja planiranoj namjeni, mogu se koristiti samo za otvorene nasade (bez plastenika i staklenika) bez mogućnosti građenja poljskih kućica.”

GUP – članak 47

Članak 56. i 58. GUP-a


Prostorni plan uređenja Grada Splita – Namjena prostora

Člancima 56. i 58. GUP-a utvrđeno je da će se područja označena s PŠ i Z (zelena boja) štiti, uređivati i održavati temeljem Programa gospodarenja. Program gospodarenja je temeljni šumarski dokument kojim se gospodari šumama i šumskim zemljištem. Dakle, za zaključiti je da su sva zemljišta koje se nalaze u područjima PŠ i Z već privedena namjeni kao šumska zemljišta ili su predviđena za pošumljavanje temeljem Programa gospodarenja.

Još 1983. godine Prostornim planom općine Split, točka 26, Provedbene odredbe  (SG 8/77, 4/83) utvrđeno je područje namjene “rekreacija” za pošumljavanje.

1976. godina

1976. godina

Vlasnici zemljišta u zaštićenim područjima za ograničenja u korištenju zaštićenih područja temeljem članka 52. Ustava RH  i člankom 147. Zakona o zaštiti prirode, imaju pravo na naknadu.

Ustav Republike Hrvatske

Zakon o zaštiti prirode