Građevinska područja u Park šumi Marjan

Sve o građevinskim područjima unutar obuhvata Park šume Marjan možete pročitati u nastavku.

Kronologija osnivanja građevinskih područja u obuhvatu Park šume Marjan

Temeljem Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (Službeni list FNRJ 52/58, 3/59, 24/59, 24/61) cijelo područje marjanskog poluotoka je građevinsko zemljište

16.12.1964. Donosi se Rješenje kojim se utvrđuje da poluotok Marjan sa Sustjepanom u Splitu ima svojstvo zaštićenog objekta prirode

Površina zaštićene prirodne vrijednosti Park šuma Marjan (prema podacima iz Rješenja od 16.12.1964. godine) – oko 350 ha

07.03.1977. Donosi se Prostorni plan općine Split (Službeni glasnik općine Split 8/77)

30.12.1980. Donosi se Zakon o prostornom planiranju i uređivanju prostora (Narodne novine 54/80)

Napomena:

Članom 43. utvrđuje se obveza utvrđivanja granica građevinskog područja na katastarskom planu,  a Članom 74. utvrđuje se rok od 2 godine za utvrđivanje građevinskih područja

29.12.1982. Donosi se Odluka o izradi dopune Prostornog plana općine Split s granicama građevinskog područja (Službeni glasnik općine Split 20/82)

15.03.1983. Izvršno vijeće Skupštine općine Split donosi Zaključak kojim se Odluka o dopuni Odluke o donošenju prostornog plana općine Split upućuje Vijeću udruženog rada i Vijeću mjesnih zajednica na raspravljanje i donošenje 

07.04.1983. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o donošenju prostornog plana općine Split s obrazloženjem

07.04.1983. Skupština općine Split donosi Odluku o dopuni Odluke o donošenju prostornog plana općine Split

18.04.1983. Odluka o dopuni Odluke o donošenju prostornog plana Općine Split objavljuje se u Službenom glasniku općine Split (Službeni glasnik općine Split 4/83)

Napomena:

donesena karta “granice građevinskog područja – katastarska karta 1:4150” (Službeni glasnik općine Split br. 4/83). Pročelnica nadležne službe Grada Splita 2019. tvrdi da predmetna karta “granice građevinskog područja – katastarska karta 1:4150” nikad nije izrađena i da Grad Split s predmetnom kartom ne raspolaže.  

Točkom 26. Provedbenih odredaba Prostornog plana općine Split  (SG 8/77, 4/83) utvrđeno je područje namjene “rekreacija” za pošumljavanje.

04.04.1986. Donosi se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i uređivanju prostora (Narodne novine 16/86)

29.12.1988. Donosi se Rješenje o izmjeni Rješenje o utvrđivanju poluotoka Marjan sa Sustjepanom u Splitu zaštićenim objektom prirode  (Službeni glasnik Gradske zajednice općina Split 35/88)

Napomena: Mijenjaju se i utvrđuju nove granice zaštićenog područja Park šume Marjan

Površina zaštićene prirodne vrijednosti Park šuma Marjan nakon smanjenja obuhvata 1988. godine (prema podacima iz Rješenja od 29. prosinca 1988. godine – oko 307 ha

23.04.1994. Donosi se Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine 30/94)

Napomena:

Članak 41.

“Naselja se mogu izgradivati samo na gradevinskom području. Građevinsko područje naselja utvrđuje se prostornim planom uređenja općine, odnosno grada radi razgraničenja izgradenih dijelova tih naselja i površina predviđenih za njihov razvoj od ostalih površina namijenjenih razvoju poljoprivrede i šumarstva kao i drugih djelatnosti koje se s obzirom na svoju namjenu mogu odvijati izvan gradevinskih područja.”

Od 23.06. do 31.07. 2003. održana javna rasprava o javni uvid u prijedlog Prostornog plana uređenja Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita 16/03)

Napomena:

Područja Prva voda, Bene, ZOO vrt, Kašjuni, Sturine, Kaštelet, Zvončac i Sustipan nisu u građevinskom području

09.09.2004. Donosi se Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (Narodne novine 128/04)

Napomena:

Članak 2:

“Zaštićeno obalno područje (u daljnjem tekstu: ZOP) obu­hvaća sve otoke, pojas kopna u širini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte i ucrtava se na Hrvatskoj osnovnoj karti (zemljovidu) dopunjenoj ortofoto (aerofotogrametrijskim) prikazom.”

Članak 4.

“U ZOP-u se ne mogu povećavati niti osnivati nova građevinska područja, osim izdvojenih građevinskih područja (iz­van naselja) za ugostiteljsko-turističku namjenu površine naj­više 15 ha.”

Od 17.08. do 31.08. 2005. održana ponovna javna rasprava i javni uvid u prijedlog Prostornog plana uređenja Grada Splita ((Službeni glasnik Grada Splita 19/05)

Napomena:

Područja Prva voda, Bene, ZOO vrt, Kašjuni, Sturine, Kaštelet, Zvončac i Sustipan nisu u građevinskom području

30.11.2005. Donosi se odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita 31/05)

Napomena:

Područja Prva voda, Bene, ZOO vrt, Kašjuni, Sturine, Kaštelet, Zvončac i Sustipan jesu u građevinskom području

23.09.2021. Donosi se odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita 44/21)

23.09.2021. Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Splita (Službeni glasnik Grada Splita 44/21)

Napomena:

Izmjene i dopune PPUG_a i GUP-a donose se iz razloga, između ostalih,  preispitivanja obuhvata građevinskih područja u Park šumi Marjan. 

———————————————–

Prostorni planovi Grada Splita i gradnja u Park šumi Marjan

Građevinska područja u Park šumi Marja – prezentacija

Građevinska područja

Granice Park šume Marjan – Prostorni plan uređenja (PPU) Grada Splita

gup-uvjeti-koristenja-2006

Granice Park šume Marjan – Generalni urbanistički plan (GUP) Splita

Kako splitski prostorni planeri prekrajaju granice Park šume Marjan

Dvije karte istog, važećeg Generalnog urbanističkog plana Splita (Sl.gl. Grada Splita br. 1/06, 15/07, 3/08, 3/12, 32/13, 52/13, 41/14, 55/14 – pročišćeni tekst ) s različitim prikazima obuhvata Park šume Marjan. Gornji prikaz – granice Park šume Marjan utvrđene 1988. Donji prikaz – granice Park šume Marjan prikazane u obuhvatu manjem nego što je stvarni obuhvat Park šume Marjan prikazan na gornjoj grafici.

Kako su splitski prostorni planeri izveli “akciju” uvođenja građevinskih područja u Park šumu Marjan

Prostorni plan uređenja Grada Splita - prije i nakon javne rasprave. Nakon javne rasprave osnovana su građevinska područja unutar obuhvata zaštićenog područja Park šume Marjan čime je onemogućeno zainteresiranoj javnosti dati primjedbe na novoosnovana građevinska područja

Prostorni plan uređenja Grada Splita – prije (gornje grafike) i nakon (donje grafike) javne rasprave. Nakon javne rasprave osnovana su građevinska područja unutar obuhvata zaštićenog područja Park šume Marjan čime je onemogućeno zainteresiranoj javnosti dati primjedbe na novoosnovana građevinska područja

Kartografski prikaz Korištenje i namjena prostora GUP-a Splita prije i poslije javnog uvida

Posljedice manipuliranja građevinskim područjima u obuhvatu Park šume Marjan mogu se vidjeti ovdje.

Posljedice nesankcioniranja nezakonite gradnje u Park šumi Marjan mogu se vidjeti ovdje.

Medijski tekstovi na temu građevinskih područja u PŠ Marjan

07.01.2021. Struka potvrdila sumnje Društva Marjan: Gradonačelnik je obmanuo gradske vijećnike i javnost, odbija ukinuti građevinska područja na Marjanu

21.12.2019. Mijenja se prostorni plan, u park-šumu stižu bageri: na Prvoj Vodi, Kašteletu i Kašjunima moći se graditi kafići, a na Benama se dopušta nadogradnja rekreacijskog centra. I to nije sve

11.02.2019. Postaje li Marjan veliko gradilište, je li doista riječ o ‘paklenom planu’? Strahovi građana nisu neopravdani, a muž pročelnice za urbanizam već je uspio ‘uvaliti’ stambeni objekt u park šumu…

04.04.2018. Čiji je Marjan, kakva mu se sudbina sprema i što će biti s plažama Kaštelet, Kašjuni i Ježinac: gradski vijećnici raspravljali o gorućim pitanjima oko splitske Park-šume

06.03.2017. Nije prošao zahtjev Društva ‘Marjan’, ostaju građevinska područja u park-šumi