Poljoprivredna zemljišta i pošumljavanje unutar obuhvata zaštićenog područja PŠ Marjan

Unutar područja označeno PŠ i Z (zelena boja) na donjem grafičkom prilogu Korištenje i namjena površina Generalnog urbanističkog plana Grada Splita (Članak 47.) utvrđeno je:

“Planira se zaštita, održavanje i unapređenje šumskih površina te daljnje pošumljavanje područja na temelju gospodarske osnove i Plana područja posebnih obilježja.”

“Poljoprivredne površine, do privođenja planiranoj namjeni, mogu se koristiti samo za otvorene nasade (bez plastenika i staklenika) bez mogućnosti građenja poljskih kućica.”


Nadalje, Člancima 56. i 58. GUP-a utvrđeno je da će se područja označeno PŠ i Z (zelena boja) štiti, uređivati i održavati temeljem Programa gospodarenja. Program gospodarenja je temeljni šumarski dokument kojim se gospodari šumama i šumskim zemljištem. Dakle, za zaključiti je da su sva zemljišta koje se nalaze u područjima PŠ i Z već privedena namjeni kao šumska zemljišta ili su predviđena za pošumljavanje temeljem Programa gospodarenja.

Još od 1977. donošenjem Prostornog plana općine Split (SG 4/77) utvrđeno je područje namjene “rekreacija” za pošumljavanje.

1976. godina

1976. godina

Vlasnici zemljišta u zaštićenim područjima za ograničenja u korištenju zaštićenih područja Člankom 52. Ustava RH  i Člankom 147. Zakona o zaštiti prirode, imaju pravo na naknadu.

Ustav Republike Hrvatske

Zakon o zaštiti prirode