Kartografski prikazi važeće granice Park šume Marjan

Geodetska podloga Park šume Marjan – DOF 5

Vlasničke karte Park šume Marjan

Plan zemljišnoknjižnih čestica – ažuriran 2024

Plan zemljišnoknjižnih čestica

Popis zemljšnnoknjižnih čestica – ažuriran 2024

Popis zemljišnoknjižnih čestica

Plan katastarskih čestica – ažuriran 2024

Plan katastarskih čestica

Popis katastarskih čestica – ažuriran 2024

Popis katastarskih čestica

Rješenja o zaštiti Marjana i kartografski prikaz važećih granica Park šume Marjan:

Rješenje od 16.12.1964. godine – park – šuma

Rješenje od 29.12.1988. godine – park – šuma

Rješenje od 29.12.1988. godine – park – šuma – Službeni glasnik 35/88

Kartografski prikaz važećih granica Park šume Marjan (PDF)

Bioportal

Važeća karta Park šume Marjan na službenom informacijskom sustavu zaštite prirode RH Bioportal (Rješenjem Zavoda za zaštitu prirode  br. 200/3-1964. od 16.12.1964. upisano u Upisnik zaštićenih područja pod brojem 132)

Karte Park šume Marjan u važećim prostorno-planskim kartama

Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije – Područja posebnih uvjeta korištenja – Prirodna i graditeljska baština (SG SDŽ 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07, 9/13, 147/15, 154/21, 170/21)

Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije – Korištenje i namjena prostora (SG SDŽ 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07, 9/13, 147/15, 154/21, 170/21)

Važeći Prostorni plan uređenja Grada Splita  – obuhvat Park šume Marjan (Službeni glasnik Grada Splita br. 31/05, 38/20 i 46/20 – pročišćeni tekst)

Generalni urbanistički plan Splita (Službeni glasnik Grada Splita br. 1/06, 15/07, 3/08, 3/12, 32/13, 52/13,41/14, 55/14 – pročišćeni tekst)

Park šuma Marjan u starim prostornoplanskim dokumentima

Prostorni plan općine Split (Službeni glasnik općine Split 8/77)

Generalni urbanistički plan Splita (Službeni glasnik općine Split 13/78)

Generalni urbanistički plan Splita (Službeni glasnik općine Split 13/78, 14/83, 22 I/87, 6 II/90, 9/91, 2/93, 4/94, Službeni glasnik Grada Splita 6/95, 6/97, 8/98, 16/98, 17/01, 21/03) )

Katastarska karta Marjana i Splita iz 1831. (Habsburška monarhija)

Kronologija zaštite Park šume Marjan u odnosu na Zakon o zaštiti prirode

Park šuma Marjan proglašena je temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 19/60) zaštićenim dijelom prirode 16.12.1964. godine.

Svaki novi Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 54/76, 30/94, 70/05, 80/13) potvrdio je kontinuitet zaštite utvrđen prethodnim Zakonom o zaštiti prirode.

Zakon o zaštiti prirode 1976. godine

Zakon o zaštiti prirode 1994., 2005. i 2013. godine

Građevinska područja u Park šumi Marjan
Pošumljavanje unutar obuhvata zaštićenog područja PŠ Marjan