Arhiva kategorije: Građevinska područja u obuhvatu Park šume Marjan

Građevinska područja u Park šumi Marjan

Površina građevinskih područja u Park šumi Marjan 52,65 ha

Sve o građevinskim područjima unutar obuhvata Park šume Marjan možete pročitati u nastavku.

Kronologija osnivanja građevinskih područja u obuhvatu Park šume Marjan

Temeljem Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (Službeni list FNRJ 52/58, 3/59, 24/59, 24/61) cijelo područje marjanskog poluotoka je građevinsko zemljište

16.12.1964. Donosi se Rješenje kojim se utvrđuje da poluotok Marjan sa Sustjepanom u Splitu ima svojstvo zaštićenog objekta prirode

Površina zaštićene prirodne vrijednosti Park šuma Marjan (prema podacima iz Rješenja od 16.12.1964. godine) – oko 350 ha

07.03.1977. Donosi se Prostorni plan općine Split (Službeni glasnik općine Split 8/77)

1978. – Donosi se GUP Splita

30.12.1980. Donosi se Zakon o prostornom planiranju i uređivanju prostora (Narodne novine 54/80)

Napomena:

Članom 43. utvrđuje se obveza utvrđivanja granica građevinskog područja na katastarskom planu,  a Članom 74. utvrđuje se rok od 2 godine za utvrđivanje građevinskih područja

29.12.1982. Donosi se Odluka o izradi dopune Prostornog plana općine Split s granicama građevinskog područja (Službeni glasnik općine Split 20/82)

15.03.1983. Izvršno vijeće Skupštine općine Split donosi Zaključak kojim se Odluka o dopuni Odluke o donošenju prostornog plana općine Split upućuje Vijeću udruženog rada i Vijeću mjesnih zajednica na raspravljanje i donošenje 

07.04.1983. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o donošenju prostornog plana općine Split s obrazloženjem

07.04.1983. Skupština općine Split donosi Odluku o dopuni Odluke o donošenju prostornog plana općine Split

18.04.1983. Odluka o dopuni Odluke o donošenju prostornog plana Općine Split objavljuje se u Službenom glasniku općine Split (Službeni glasnik općine Split 4/83)

Napomena:

donesena karta “granice građevinskog područja – katastarska karta 1:4150” (Službeni glasnik općine Split br. 4/83). Pročelnica nadležne službe Grada Splita 2019. tvrdi da predmetna karta “granice građevinskog područja – katastarska karta 1:4150” nikad nije izrađena i da Grad Split s predmetnom kartom ne raspolaže.  

Točkom 26. Provedbenih odredaba Prostornog plana općine Split  (SG 8/77, 4/83) utvrđeno je područje namjene “rekreacija” za pošumljavanje.

04.04.1986. Donosi se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i uređivanju prostora (Narodne novine 16/86)

29.12.1988. Donosi se Rješenje o izmjeni Rješenje o utvrđivanju poluotoka Marjan sa Sustjepanom u Splitu zaštićenim objektom prirode  (Službeni glasnik Gradske zajednice općina Split 35/88)

Napomena: Mijenjaju se i utvrđuju nove granice zaštićenog područja Park šume Marjan

Površina zaštićene prirodne vrijednosti Park šuma Marjan nakon smanjenja obuhvata 1988. godine (prema podacima iz Rješenja od 29. prosinca 1988. godine – oko 307 ha

23.04.1994. Donosi se Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine 30/94)

Napomena:

Članak 41.

“Naselja se mogu izgradivati samo na gradevinskom području. Građevinsko područje naselja utvrđuje se prostornim planom uređenja općine, odnosno grada radi razgraničenja izgradenih dijelova tih naselja i površina predviđenih za njihov razvoj od ostalih površina namijenjenih razvoju poljoprivrede i šumarstva kao i drugih djelatnosti koje se s obzirom na svoju namjenu mogu odvijati izvan gradevinskih područja.”

Od 23.06. do 31.07. 2003. održana javna rasprava o javni uvid u prijedlog Prostornog plana uređenja Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita 16/03)

Napomena:

Područja Prva voda, Bene, ZOO vrt, Kašjuni, Sturine, Kaštelet, Zvončac i Sustipan nisu u građevinskom području

09.09.2004. Donosi se Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (Narodne novine 128/04)

Napomena:

Članak 2:

“Zaštićeno obalno područje (u daljnjem tekstu: ZOP) obu­hvaća sve otoke, pojas kopna u širini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte i ucrtava se na Hrvatskoj osnovnoj karti (zemljovidu) dopunjenoj ortofoto (aerofotogrametrijskim) prikazom.”

Članak 4.

“U ZOP-u se ne mogu povećavati niti osnivati nova građevinska područja, osim izdvojenih građevinskih područja (iz­van naselja) za ugostiteljsko-turističku namjenu površine naj­više 15 ha.”

Od 17.08. do 31.08. 2005. održana ponovna javna rasprava i javni uvid u prijedlog Prostornog plana uređenja Grada Splita ((Službeni glasnik Grada Splita 19/05)

Napomena:

Područja Prva voda, Bene, ZOO vrt, Kašjuni, Sturine, Kaštelet, Zvončac i Sustipan nisu u građevinskom području

30.11.2005. Donosi se odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita 31/05)

Napomena:

Područja Prva voda, Bene, ZOO vrt, Kašjuni, Sturine, Kaštelet, Zvončac i Sustipan jesu u građevinskom području

23.09.2021. Donosi se odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita 44/21)

23.09.2021. Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Splita (Službeni glasnik Grada Splita 44/21)

Napomena:

Izmjene i dopune PPUG_a i GUP-a donose se iz razloga, između ostalih,  preispitivanja obuhvata građevinskih područja u Park šumi Marjan. 

———————————————–

Prostorni planovi Grada Splita i gradnja u Park šumi Marjan

Građevinska područja u Park šumi Marja – prezentacija

Građevinska područja

Granice Park šume Marjan – Prostorni plan uređenja (PPU) Grada Splita

gup-uvjeti-koristenja-2006

Granice Park šume Marjan – Generalni urbanistički plan (GUP) Splita

Kako splitski prostorni planeri prekrajaju granice Park šume Marjan

Dvije karte istog, važećeg Generalnog urbanističkog plana Splita (Sl.gl. Grada Splita br. 1/06, 15/07, 3/08, 3/12, 32/13, 52/13, 41/14, 55/14 – pročišćeni tekst ) s različitim prikazima obuhvata Park šume Marjan. Gornji prikaz – granice Park šume Marjan utvrđene 1988. Donji prikaz – granice Park šume Marjan prikazane u obuhvatu manjem nego što je stvarni obuhvat Park šume Marjan prikazan na gornjoj grafici.

Kako su splitski prostorni planeri izveli “akciju” uvođenja građevinskih područja u Park šumu Marjan

Prostorni plan uređenja Grada Splita - prije i nakon javne rasprave. Nakon javne rasprave osnovana su građevinska područja unutar obuhvata zaštićenog područja Park šume Marjan čime je onemogućeno zainteresiranoj javnosti dati primjedbe na novoosnovana građevinska područja

Prostorni plan uređenja Grada Splita – prije (gornje grafike) i nakon (donje grafike) javne rasprave. Nakon javne rasprave osnovana su građevinska područja unutar obuhvata zaštićenog područja Park šume Marjan čime je onemogućeno zainteresiranoj javnosti dati primjedbe na novoosnovana građevinska područja

Kartografski prikaz Korištenje i namjena prostora GUP-a Splita prije i poslije javnog uvida

Posljedice manipuliranja građevinskim područjima u obuhvatu Park šume Marjan mogu se vidjeti ovdje.

Posljedice nesankcioniranja nezakonite gradnje u Park šumi Marjan mogu se vidjeti ovdje.

Medijski tekstovi na temu građevinskih područja u PŠ Marjan

09.02.2024. Splitska gradska vlast planira smanjiti građevinska područja u park-šumi Marjan. O čemu je riječ, tko su oštećeni?

“Iz Grada Splita tvrde da namjeravaju smanjiti građevinska područja u park-šumi Marjan, a za to je potrebna, napominju u Banovini, stručna analiza ili “preispitivanje” prije nego se konačni zaključci i grafičke karte uplaniraju u GUP.

Stoga u ovom trenutku nije jasno u kojem obuhvatu i po kojim kriterijima se to namjerava izvesti.

Dosadašnjom Odlukom da se krene u izmjene GUP-a bilo je odlučeno da se smanje građevinske zone u park šumi na područjima rekreacije označenim kao “R3-kupalište”. Problematična je bila odredba GUP-a po kojoj se mogućnost gradnje objekta računa s veličinom obuhvata građevinskog područja. A kako su područja za tobožnje plažne objekte ogromna, tako se izračunom dobivaju objekti od 300 kvadrata (što je pokušao progurati Kerum), ili više.

Ali, Kerum nije uspio jer nije bio izrađen Prostorni plan područja posebnih obilježja (PPPPO) kojeg je zahtijevalo nadležno Ministarstvo. U međuvremenu je Županijskim planom iz 2021. ukinuta potreba izrade PPPPO-a za Marjan, a Odlukom Gradskog vijeća iz prosinca 2023. za izradu Izmjena Prostornog plana Grada Splita (PPUG) nalaže se, umjesto dosadašnje obaveze izrade PPPPO-a za Marjan, izrada Prostornog plana uređenja Park-šume Marjan (UPU-a). Tako je nastao planerski “vakum”.

Kako bilo, u ovom trenutku izrađivači izmjena GUP-a rade prema Odluci Gradskog vijeća koja kaže da su građevinska područja za “R3 – kupalište” znatno predimenzionirana u odnosu na stvarnu površinu uređenih plaža na terenu.

“Površine građevinskih područja unutar Park-šume Marjan potrebno je smanjiti i uskladiti sa stvarnim površinama uređenih dijelova plaža na terenu, odnosno isključiti iz njih zelene površine i prirodne dijelove plaža”, glasi odredba po kojoj je izmjenama GUP-a potrebno smanjiti granice građevinskih područja na dijelovima park šume Marjan (Prva voda, Kašjuni, Kaštelet i Bene) koji se nalaze uz obalu ili nešto iznad nje.

No, sad bi se to promijenilo, umjesto da se samo taj dio građevinskih područja smanji, išlo bi se na čitavo područje park šume koje obuhvaća 300 hektara, od parka Sustipan, preko rta kod Instituta, do Lučice Špinut. Ali, dok je u sadašnjoj varijanti konkretno naznačeno što se namjerava učiniti, u novoj varijanti stvar je, da tako kažemo, fluidna. Ne zna se gdje će se i kako “uštipnuti” građevinska područja.

U Odluku o izradi GUP-a ubacio bi se novi članak koji bi glasio: “preispitivanje smanjenja građevinskog područja unutar Park šume Marjan, u skladu s granicama Park šume Marjan, te s tim u svezi preispitivanje namjena i uvjeta gradnje”.

U idućem članku kojeg treba ubaciti tvrdi se kako je uočeno da je “usporedbom građevinskih područja unutar Park-šume Marjan sa stanjem na terenu i granicama Park-šume Marjan uočeno da površine građevinskih područja obuhvaćaju znatan dio zaštićenog područja Park-šume Marjan”.

“Predimenzioniranje građevinskih područja unutar Park-šume Marjan može dovesti do preizgrađenosti ovih površina, što je u koliziji s osnovnim uvjetima uređivanja Park-šume Marjan, kao posebno vrijednog i osjetljivog područja”, zaključuje se u novoj odredbi koja završava time da je “površine građevinskih područja unutar Park-šume Marjan potrebno preispitati s ciljem usklađenja s granicama Park-šume Marjan.”

U obrazloženju zašto je potrebno donijeti novu izmjenu u izradu “Izmjena i dopuna GUP-a”, koje već dobrano kasne, navodi se se pojam “novih okolnosti” koji nije pobliže objašnjen.

Tijekom izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Splita pojavile su se nove okolnosti vezane uz osnivanje građevinskih područja unutar Park-šume Marjan te je potrebno preispitati iste u cijelom zaštićenom području unutar Park-šume Marjan – glasi šturo obrazloženje koje je ponuđeno Gradskom vijeću.

Koje su to “nove okolnosti koje su se pojavile vezano uz osnivanje građevinskih područja unutar PŠ Marjan”, upitali smo pročelnika Upravnog odjela za urbanizam Tea Vojkovića?

– Od 1964., kada je proglašena zaštita Park šume Marjan, potom 1988. kada je grafički detaljnije definirana njena granica, 2005. kada je usvojen Prostorni plan uređenja grada Splita, koji je definirao građevinska područja, i danas kada su nastupile brojne promjene vezane uz zakonski okvir koji definira područje prostornog uređenja, zaštitu okoliša, ali i obveze i preporuke vezane uz prilagodbu klimatskim promjenama, stava smo da svaka izmjena i dopuna planske dokumentacije bilo kojeg ranga, MORA preispitivati grafičke i tekstualne odredbe planova koji obrađuju obuhvat unutar kojega se nalazi i Park šuma Marjan, uvažavajući protek vremena i nove okolnosti iz područja zaštite okoliša i klimatskih promjena koje se svakodnevno mijenjaju – tvrdi Vojković.

– Brojni su aspekti koje je potrebno sagledati prilikom donošenja bilo koje odluke koja zadire u kompleksni sadržaj teme koja definira naš odnos prema Marjanu i zaštiti prirode kao općenitoj problematici.

Stoga smatramo ispravnim pristupom dopuniti Odluku kako bi sveobuhvatno analizirali i argumentirano obrazložili namjeru smanjenja građevinskih područja unutar Park šume Marjan, a sve u skladu s Prostornim planom županije Splitsko-dalmatinske i nedavno usvojene Strategije razvoja Splita, koji nedvosmisleno upućuju na promjene, koje obavezno obuhvaćaju i budući urbanistički status Park šume Marjan – zaključuje pročelnik.

Iz Vojkovićevog odgovora zapravo nismo puno doznali na koja područja park-šume se cilja, kao ni zašto se od početka nije sagledavao cjelovit prostor unutar granica park šume.

Na onome što se smatra Marjanom, odnosno na brdu, zapravo ima vrlo malo građevinskih područja, riječ je o prostorima za ugostiteljske objekte ispod ceste, i ograničena je mogućnost gradnje u prostorima Instituta i Botaničkog vrta. Zbog toga ima puno bespravnih objekata. GUP-om je zabranjena stambena gradnja, kao i gradnja hotela i turističkih apartmana.

No, u granice park šume Marjan spada i područje Meja, čitav potez ispod Meštrovićevog šetališta sve do Zvončaca. Tu još uvijek ima pokušaja za dobivanjem građevinskih dozvola, neki su dobili rješenja o izvedenom stanju, neki su izgradili i bazene.

Poznat je slučaj gradnje glomaznih potpornih zidova nalik “bedemima” u uvali Ježinac koji je revoltirao javnost. Također, gradnja kulturnih i znanstvenih ustanova, koje se ne grade desetljećima, je moguća na potezu od MHAS-a do Galerije Meštrović.

Stoga je pitanje na koji dio park-šume se odnosi namjera da se preispitaju smanjenja građevinskih područja i namjena uvjeta gradnje.”

07.01.2021. Struka potvrdila sumnje Društva Marjan: Gradonačelnik je obmanuo gradske vijećnike i javnost, odbija ukinuti građevinska područja na Marjanu

21.12.2019. Mijenja se prostorni plan, u park-šumu stižu bageri: na Prvoj Vodi, Kašteletu i Kašjunima moći se graditi kafići, a na Benama se dopušta nadogradnja rekreacijskog centra. I to nije sve

11.02.2019. Postaje li Marjan veliko gradilište, je li doista riječ o ‘paklenom planu’? Strahovi građana nisu neopravdani, a muž pročelnice za urbanizam već je uspio ‘uvaliti’ stambeni objekt u park šumu…

24.11.2018. Marjan – Milijunski interesi u borbi za splitsku zelenu oazu

04.04.2018. Čiji je Marjan, kakva mu se sudbina sprema i što će biti s plažama Kaštelet, Kašjuni i Ježinac: gradski vijećnici raspravljali o gorućim pitanjima oko splitske Park-šume

06.03.2017. Nije prošao zahtjev Društva ‘Marjan’, ostaju građevinska područja u park-šumi