Kako splitski prostorni planeri prekrajaju granice Park šume Marjan

Na priloženim kartografskim prikazima važećeg Generalnog urbanističkog plana Splita (Sl.gl. Grada Splita br. 1/06, 15/07, 3/08, 3/12, 32/13, 52/13, 41/14, 55/14 – pročišćeni tekst) vide se različiti prikazi obuhvat područja Park šume Marjan. Gornji kartografski prikaz odgovara granicama zaštićenog područja Park šume Marjan utvrđene 1988. godine, a donji prikazuje granice Park šume Marjan nakon prekrajanja postojećih granica planiranjem građevinskih područja i utvrđivanjem namjene prostora unutar obuhvata Park šume Marjan.

Oznaka za Park šumu Marjan u legendi za oba prikaza  je ista – PŠ park – šuma

Ovakvim načinom prikazivanja granica Park šume Marjan, na karti Korištenje i namjene prostora, stvara se dojam kao da zaštićeno područje Park šume Marjan obuhvaća samo dio označen zelenom bojom i slovima PŠ, što je netočno.