Arhiva kategorije: Suzbijanje korupcije – DORH

Dopisi, predstavke i prijave DORH-u

Dopisi, predstavke i i prijave Društva Marjan DORH-u vezane za izvođenje šumarskih radova u Park šumi Marjan, poslovanje i postupanje Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan, postupanje Građevinske inspekcije, postupanje Konzervatorskog odjela u Splitu, postupanje stručnih službi Grada Splita i gradonačelnika vezano za Park šumu Marjan

02.10.2014. Kaznena prijava (šumarski radovi)

Dokaz 10: Kartografski prikaz GJ. “Park šuma Marjan”
Dokaz 15: Izvadak iz zahtjeva za izmjenom PPU-a i GUP-a grada Splita
Dokaz 17: Vegetacijska karta PŠ Marjan
Dokazi 20:
Preslika Upita Društva Marjan po Zakonu o pravu na pristup informacijama Javnoj ustanovi od 23.06.2014.
Preslika reagiranja Društva Marjan na odgovor Javne ustanove na upit po Zakonu o pravu na pristup informacijama od 28.07.2014. 
Preslika upita Društva Marjan po Zakonu o pravu na pristup informacijama Upravnom vijeću Javne ustanove od 19.08.2014.
Dokaz 23: Preslika upita Društva Marjan Javnoj ustanovi od 23.06.2014.
Dokaz 24. Preslika odgovora Javne ustanove Društvu Marjan od 04.07.2014. 
Dokaz 28: E-mail poruka gradonačelniku od 04.04.2014.
Dokaz 29: Dopis gradonačelniku od 24.04.2014. 
Dokaz 30: Dopis Gradskom vijeću Grada Splita od 06.05.2014.
Dokaz 32: E-mail poruka Hrvatske šumarske komore – Licencije

__________________________________________________

14.10.2014. Dopuna kaznene prijave (mišljenje sudskog vještaka za šumarstvo, dokaz za nezakonitu sječu šume, nezakonita prodaja zemljišta, dokazi nezakonitog postupanja Javne ustanove)

Dopuna Dokaza 14: Preslika ZK uloška za čest.zem 8443/2
Dokaz 37. Preslik članka iz Slobodne Dalmacije od 05. lipnja 2014.
Dokaz 39. Preslik članka iz Slobodne Dalmacije od 04. listopada 2014.

__________________________________________________

15.12.2014. Dopuna kaznene prijave (financijsko poslovanje Javne ustanove)

Dokaz 47: Osvrt na Revizorsko izvješće od 11.07.2014.

____________________________________________________

19.01.2015. Dopuna kaznene prijave (šumarski radovi)

__________________________________________________

16.03.2015. Dopuna kaznene prijave (šumarski radovi)

Dokaz 65: Video emisije “Čiji je Marjan”
Dokaz 66: Preslik Službenog glasnika br. 1/06, str. 35
Dokaz 67: GUP – Uvjeti korištenja s označenom lokacijom izgrađene stambene zgrade
Dokaz 68: Preslik ZK uloška za čest.zem. 8432/1
Dokaz 69: Preslik str. III Programa gospodarenja
Dokaz 70: Preslik ZK uloška za čest.zem. 7664/1

___________________________________________________

16.06.2015. Dopis za provjeru vlasništva šume

Prilog: Sudska praksa – vlasništvo šume – Vrhovni sud, Ustavni sud, Sabor RH

__________________________________________________

28.04.2016. Kaznena prijava (protupravna gradnja)

__________________________________________________

14.07.2016. Prijava neprijavljivanja kaznenog djela – protupravna gradnja na k.č. 9388/3

__________________________________________________

09.08.2016. Prijava neprijavljivanje kaznenog djela – protupravna gradnja na k.č. 9175

_________________________________________________

17.08.2016. Prijava (izvođenje i naplata šumarskih radova)

_________________________________________________

29.11.2016. Dopuna kaznene prijave (Predstavka – zastava)

_________________________________________________

24.07.2017. Dopuna prijave (izvođenje i naplata šumarskih radova)

_________________________________________________

13.12.2018. Prijava protupravne nadogradnje – Bene

_________________________________________________

20.12.2018. Upis posebnog pravnog režima

________________________________________________

Odbačaji prijava i predstavki DORH-u

23.05.16. Odbačaj kaznene prijave od 02.10.2014. i njenih dopuna od 14.10.2014, 20.10.2014., 15.12.2014., 19.01.2015. i 16.03.2015. 

05.09.17. Odbačaj predstavke od 29.11.2016.

09.02.18. Odbačaj prijava od 28.04.2016., 14.04.2016., 09.08.2016. i 17.08.2016.

Postupanja DORH-a po utvrđenim nezakonitostima

21.11.2017. Zahtjev DORH-a prema Gradu Splitu za izdavanje tabularne izjave zbog pravno neutemeljenog upisa prava vlasništva