11.05.2023. Vijećničko pitanje u vezi restorana Zona na Zvončacu

Pitanje i odgovor možete pročitati na ovom linku 11.05.2023.:  Vijećničko pitanje Zona (Jungla)

Pitanje gradskog vijećnika i predsjednika Društva Marjan Srđana Marinića:

Poštovani,

dana 10.12.2021. Javna ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan (dalje Ustanova) dostavila je Upravnom odjelu kojim rukovodite i čiju zakonitost rada i postupanja nadzirete, Odluku o opozivu Suglasnosti od 11.09.2018. temeljem koje je Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša dana 27.05.2020. donio Rješenje o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade na k.č. 9500/1 (č.z. 8250/1) i k.č. 9415/1 (č.z. 10052/5) na području parka Zvončac, unutar obuhvata zaštićenog područja Park-šuma Marjan te je ujedno predložila obnovu postupka po službenoj dužnosti za predmetno Rješenje o izvedenom stanju.
Tom prilikom skrenuta vam je pozornost da je donošenjem opozvane Suglasnosti Ustanova grubo prekoračila svoje ovlasti obzirom da Ustanova nije vlasnik, niti je javnopravno tijelo koje upravlja površinama javne namjene, niti je ovlaštena za davanje takve Suglasnosti.
Ustanova je ovlaštena za upravljanje zaštićenim područjem sukladno članku 130. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/11, 127/19),  članku 3. Odluke o osnivanju Ustanove (Službeni glasnik Grada Splita 48/14 – pročišćeni tekst, 18/16) te članku 9. i 10. Statuta Ustanove (Službeni glasnik Grada Splita 68A/14 – pročišćeni tekst), ali ne i za upravljanje površinama javne namjene budući da nije osnovana, niti ima ovlasti osnivača – Grada Splita za takav oblik upravljanja gradskom komunalnom infrastrukturom, gradskom imovinom i javnim dobrom.
Unatoč svemu prije navedenom, dana 10.01.2023. Upravni odjel za urbanizam i izgradnju dostavlja Ustanovi obavijest prema kojoj opoziv suglasnost “…ne predstavlja novu činjenicu odnosno novi dokaz u smislu zakonske odredbe članka 123. ZUP-a…”.
Želim vam skrenuti pozornost na članak 123. stavak 2. točka 3. ZUP-a prema kojem se obnova postupka može pokrenuti po službenoj dužnosti bez vremenskog ograničenja ako je javnopravno tijelo o prethodnom pitanju kasnije odlučilo u bitnome drukčije. U predmetnom slučaju javnopravno tijelo, odnosno Ustanova, o prethodnom pitanju, odnosno po pitanju izdane Suglasnosti od 11.09.2018., odlučilo je 10.12.2021. u bitnome drukčije, donošenjem Odluke o opozivu Suglasnosti.
Također, skrećem vam pozornost da je sukladno očitovanju ministarstva nadležnog za zaštitu prirode od 28.02.2019. Park-šuma Marjan zaštićeno područje temeljem Zakona o zaštiti prirode u kategoriji “park-šuma” te se na to područje u kontekstu legalizacije bespravno sagrađenih objekata primjenjuje isključivo zakonska norma koja proizlazi iz odredbe članka 6. stavak 1. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama te je i sa tog aspekta odgovorna osoba Ustanove donošenjem opozvane Suglasnosti od 11.09.2018. iskoristila svoj položaj i grubo prekoračila svoje ovlasti pribavljajući korist podnositelju zahtjeva za izdavanje suglasnosti, a sve na štetu Grada Splita.
Nadalje, želim vam skrenuti pozornost u odnosu na Zaključak  Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu Grada Splita od 31.03.2020., priložen predmetnom Rješenju o izvedenom stanju, da je člankom 15. Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita 55/17, 52/18, 39/19, 70/20) utvrđeno da baš Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu Grada Splita upravlja površinama javne namjene, kakva je površina na kojoj je ozakonjena nezakonito izgrađena građevina. Međutim, za rješavanje predmetnog slučaja ozakonjena je odlučujuća činjenica da se predmetna površina nalazi unutar obuhvata zaštićenog dijela prirode Park-šuma Marjan kojim upravlja Ustanova, ali Ustanova nije javnopravno tijelo koje upravlja površinama javne namjene te je pogrešno prozivanje Ustanove kao javnopravnog tijela koje upravlja površinama javne namjene, kako se navodi u spornom Rješenju o izvedenom stanju od 27.05.2020.
Nadalje, želim vam skrenuti pozornost da je donošenjem spornog Rješenja o izvedenom stanju od 27.05.2020. podnositelj zahtjeva za ozakonjenje predmetne nezakonito izgrađene građevine, od 21.08.2020. ostvaruje mjesečni prihod od 2.000 Eura davanjem u zakup sporno legalizirane nekretnine izgrađene na površini javne namjene kojom upravlja Grad Split i čiji je vlasnik Grad Split, a sve na štetu proračuna i imovine Grada Splita.
 
Zaključno, skrećem Vam pozornost na članak 302. stavak 2. Kaznenog zakona prema kojem službena ili odgovorna osoba koja ne prijavi počinjenje kaznenog djela za koje je saznala obavljajući svoju dužnost, čini kazneno djelo neprijavljivanja počinjenog kaznenog djela.
 
Slijedom navedenog, molim da mi odgovorite što će Upravni odjel za urbanizam i izgradnju Grada Splita kojim rukovodite i čiju zakonitost rada i postupanja nadzirete, poduzeti po pitanju predmetnog očito nezakonito provedenog postupka ozakonjenja kojim je podnositelj zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade, pribavio i još uvijek pribavlja znatnu materijalnu korist, čime je prouzročena znatna materijalna šteta proračunu Grada Splita?