Arhiva kategorije: Suzbijanje korupcije – DORH

Dopisi, predstavke i prijave DORH-u

Dopisi, predstavke i i prijave DORH-u vezane za izvođenje šumarskih radova u Park šumi Marjan, poslovanje i postupanje Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan, postupanje Građevinske inspekcije, postupanje Konzervatorskog odjela u Splitu, postupanje stručnih službi Grada Splita i gradonačelnika vezano za Park šumu Marjan

 

02.10.2014. Kaznena prijava (šumarski radovi)

Dokaz 10: Kartografski prikaz GJ. “Park šuma Marjan”
Dokaz 15: Izvadak iz zahtjeva za izmjenom PPU-a i GUP-a grada Splita
Dokaz 17: Vegetacijska karta PŠ Marjan
Dokazi 20:
Preslika Upita Društva Marjan po Zakonu o pravu na pristup informacijama Javnoj ustanovi od 23.06.2014.
Preslika reagiranja Društva Marjan na odgovor Javne ustanove na upit po Zakonu o pravu na pristup informacijama od 28.07.2014. 
Preslika upita Društva Marjan po Zakonu o pravu na pristup informacijama Upravnom vijeću Javne ustanove od 19.08.2014.
Dokaz 23: Preslika upita Društva Marjan Javnoj ustanovi od 23.06.2014.
Dokaz 24. Preslika odgovora Javne ustanove Društvu Marjan od 04.07.2014. 
Dokaz 28: E-mail poruka gradonačelniku od 04.04.2014.
Dokaz 29: Dopis gradonačelniku od 24.04.2014. 
Dokaz 30: Dopis Gradskom vijeću Grada Splita od 06.05.2014.
Dokaz 32: E-mail poruka Hrvatske šumarske komore – Licencije

 

14.10.2014. Dopuna kaznene prijave (mišljenje sudskog vještaka za šumarstvo, dokaz za nezakonitu sječu šume, nezakonita prodaja zemljišta, dokazi nezakonitog postupanja Javne ustanove)

Dopuna Dokaza 14: Preslika ZK uloška za čest.zem 8443/2
Dokaz 37. Preslik članka iz Slobodne Dalmacije od 05. lipnja 2014.
Dokaz 39. Preslik članka iz Slobodne Dalmacije od 04. listopada 2014.

 

15.12.2014. Dopuna kaznene prijave (financijsko poslovanje Javne ustanove)

Dokaz 47: Osvrt na Revizorsko izvješće od 11.07.2014.

 

19.01.2015. Dopuna kaznene prijave (šumarski radovi)

 

16.03.2015. Dopuna kaznene prijave (šumarski radovi)

Dokaz 65: Video emisije “Čiji je Marjan”
Dokaz 66: Preslik Službenog glasnika br. 1/06, str. 35
Dokaz 67: GUP – Uvjeti korištenja s označenom lokacijom izgrađene stambene zgrade
Dokaz 68: Preslik ZK uloška za čest.zem. 8432/1
Dokaz 69: Preslik str. III Programa gospodarenja
Dokaz 70: Preslik ZK uloška za čest.zem. 7664/1

 

16.06.2015. Dopis za provjeru vlasništva šume

Prilog: Sudska praksa – vlasništvo šume – Vrhovni sud, Ustavni sud, Sabor RH

 

 

28.04.2016. Kaznena prijava (protupravna gradnja)

 

14.07.2016. Prijava neprijavljivanja kaznenog djela – protupravna gradnja na k.č. 9388/3

 

09.08.2016. Prijava neprijavljivanje kaznenog djela – protupravna gradnja na k.č. 9175

 

17.08.2016. Prijava (izvođenje i naplata šumarskih radova)

 

29.11.2016. Dopuna kaznene prijave (Predstavka – zastava)

 

24.07.2017. Dopuna prijave (izvođenje i naplata šumarskih radova)

 

13.12.2018. Prijava protupravne nadogradnje – Bene

 

20.12.2018. Upis posebnog pravnog režima

 

Odbačaji prijava i predstavki DORH-u

23.05.16. Odbačaj prijave i dopuna prijave od 02.10.2014., 14.10.2014, 20.10.2014., 15.12.2014., 19.01.2015. i 16.03.2015. 

05.09.17. Odbačaj predstavke od 29.11.2016.

09.02.18. Odbačaj prijava od 28.04.2016., 14.04.2016., 09.08.2016. i 17.08.2016.

Postupanja DORH-a po utvrđenim nezakonitostima

21.11.2017. Zahtjev DORH-a prema Gradu Splitu za izdavanje tabularne izjave zbog pravno neutemeljenog upisa prava vlasništva