Podaci i dokumenti o Marjanu

Prostorni podaci:

Dužina marjanskog poluotoka – 3,5 km                                                                                                    Širina Marjanskog poluotoka – 1,5 km                                                                                                  Najviši vrh Telegrin, Drugi vrh – 178 m                                                                                                    Prvi vrh, kod ex ZOO vrta – 122 m                                                                                                          Treći vrh, osmatračnica – 148 m

Dimenzije 1

2a

Površina zaštićene prirodne vrijednosti Park šuma Marjan (prema podacima iz Rješenja od 16.12.1964. godine) – oko 350 ha

3a

Površina zaštićene prirodne vrijednosti Park šuma Marjan nakon smanjenja obuhvata 1988. godine (prema podacima iz Rješenja od 21. prosinca 1988. godine – oko 307 ha

Program gospodarenja 2008

Površina zaštićene prirodne vrijednosti Park šuma Marjan (prema podacima iz Programa gospodarenja šume posebne namjene Gospodarska jedinica Park šuma Marjan) – 300,29 ha

Park šuma Marjan kao zaštićena prirodna vrijednost – dokumenti:

Rješenje od 16.12.1964. godine – park – šuma

Rješenje od 29.12.1988. godine – park – šuma

Rješenje od 29.12.1988. godine – park – šuma – Službeni glasnik 35/88

Kartografski prikazi važećih granica Park šume Marjan

ppu-uvjeti-za-koristenje-2005

Prostorni plan uređenja Grada Splita – obuhvat Park šume Marjan

gup-uvjeti-koristenja-2006

Generalni urbanistički plan Splita – obuhvat Park šume Marjan

Park šuma Marjan kao kulturno dobro – dokumenti:

Rješenja o zaštiti kulturno-povijesnih cjelina u Park šumi Marjan s kartografskim prikazima

Rješenje od 06.10.2014. – Kulturno-povijesna cjelina Meje

16

Kulturno – povijesna cjelina Meje (označeno crvenom bojom)

Rješenje od 22.10.2014. – Kulturni krajolik

granice-konzervatori-2

Kulturni krajolik poluotoka Marjan

Studije i elaborati:

Procjena stanja šuma u Park šumi Marjan u Splitu

Procjene usluga ekosustava Park šume Marjan u Splitu

Studija održivog razvoja Park šume Marjan

Studija “Zaštita, održavanje i gospodarenje Park šumom Marjan”                                               Prilog 1- Geološka karta                                                                                                                        Prilog 2 – Vegetacijska karta                                                                                                                 Prilog 3 – Sastojinska karta                                                                                                                   Prilog 4 – Karta dobnih razreda                                                                                                           Prilog 5 – Karta općekorisnih funkcija šume                                                                                            Prilog 6 – Karta potencijalne ugroženosti od požara                                                                              Prilog 7 – Karta plana zaštite od požara                                                                                                   Prilog 8 – Karta obnove šume

Prometna studija šireg područja Park šume Marjan

Istraživanje tipova tala područja Park šume Marjan

Konzervatorski elaborat obnove secesijskih zgrada u sklopu ZOO vrta na Marjanu